Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézete

A rendszeres teológia a bibliai tudományok eredményeit felhasználva, azok rendszerezésével, a filozófiai és teológiai gondolkodás történetének megismerésével keresi az egyház hitének és életének hitvallásaink szerint is helyes elvét.

A tanulmányok első részében a hallgatók megismerkednek a teológiai gondolkodás történetével, legfontosabb teológiai diszciplínákkal, a református hitvallásokkal, azok bibliai alapjaival, mai értékükkel.

A filozófiai stúdiumok során az emberi gondolkodás kezdetétől fogva napjainkig végigkövetik a legfontosabb kérdéseket, irányzatokat, mindenütt különös figyelemmel a teológiai kérdésekre. Célunk az, hogy a hallgatók képesek legyenek megérteni a filozófiai problémákat és keresztyén szempontból tudjanak azokra reflektálni.

A rendszeres teológiai tanulmányok magasabb szintjén a hallgatók részletesebben megismerik a keresztyén tanítás klasszikus elemeit, az egyházi hitvallások és dogmák fejlődését, különös tekintettel a reformációra és református egyházunk tanításaira. Az etika tanításban a keresztyén hitelvek gyakorlati alkalmazásának kérdéseire helyezzük a hangsúlyt. Fő célunk, hogy a hallgatók képesek legyenek az általános bibliai-keresztyén és különösen református hitelveink képviseletére, tudományos és egyházi szolgálatuk során.

A szociológiai tanulmányok során a tanszék a kötelező és választható kurzusok keretében a tudomány terület főbb kérdéseibe kíván eligazodást adni. Úgy, mint család, szexualitás, politika, vallás, oktatás, vallásszociológia, pszichológia és az ezekhez tartozó társadalmi kérdések. Külön hangsúlyt kap a faluszeminárium, ami a Pataki Kollégium hagyományait követve az észak-kelet magyarországi térség társadalmi kérdéseit vizsgálja és végez azokban elemző munkát.

Az egyháztörténelem oktatása a komplex történelemoktatás egy része. Tárgya az Újszövetségben leírt egyháztörténeti események folytatódása, azaz a keresztyén egyház kétezer éves történelmének a leírása. Az egyház a Szentírás mellett saját történelmén tájékozódik és keresi a maga útját a jelenben. Ennek a képességnek az elsajátítása e tantárgy oktatásának elsőrendű feladata.

A keresztyénség megismerésében fontos szerepe van a missziónak, a felekezetek kialakulásának, az egységtörekvéseknek, a különböző irányzatok egymásra hatásának.

A magyar egyháztörténelem oktatása a magyar nép történetébe és az egyetemes egyháztörténetbe beágyazva történik. Lexikális ismeretek közlésén túl megismerteti a hallgatókat azokkal a belső, lelki folyamatokkal, hogy a keresztyénség felvétele, a reformáció, általában a hit hogyan formálta a magyarság lelkivilágát, gondolkodását, milyen kölcsönhatásban volt a politikával, a művészetekkel és a magyarság kultúrájával. Cél az, hogy a hallgatók magyar és református azonosságtudata erősödjön, ugyanakkor a mai egyházi és közéleti folyamatok egyháztörténeti hátterét képesek legyenek érzékelni és feldolgozni.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone
Elérhetőségek
Dr. habil. Dienes Dénes
intézetvezető
Kapcsolat

Oktatók

Barnóczki Anita
főiskolai adjunktus

Barnóczki Anita

A Kerek Perec Boltjában se méz, se máz, se mazsola, mindenkinek megmondják az...
Bátoriné Misák Marianna
főiskolai adjunktus

Bátoriné Misák Marianna

“Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál…”...
Benyó Béla
főiskolai docens

Benyó Béla

“Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, Ember lenni mindég, minden...
Csorba Dávid
főiskolai docens

Csorba Dávid

„De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván...
Dienes Dénes
egyetemi tanár

Dienes Dénes

Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért...
Koncz Gábor
főiskolai docens

Koncz Gábor

Tudományos fokozat: PhD Tanulmányok Okleveles közgazda – Marx Károly Közgazdaságtudományi...
Nagy Károly Zsolt
főiskolai adjunktus

Nagy Károly Zsolt

Végűl mindíg Isten útját követtem, bár színem fekete. Ezért, ha egyszer...
Pocsainé Eperjesi Eszter
tudományos főmunkatárs

Pocsainé Eperjesi Eszter

„Én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.” Józs 24, 15 Tudományos...
Rácsok Gabriella
főiskolai docens

Rácsok Gabriella

“Krisztus nélkül nem ismerném Istent, nem tudnám Őt segítségül hívni,...
Szathmáry Béla
egyetemi tanár

Szathmáry Béla

Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Ne keresse...
Szatmári Emília
főiskolai adjunktus

Szatmári Emília

„Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján.”...