Hírek

Marjovszky Tibor az Akadémia új tiszteletbeli tanára

Marjovszky Tibor az Akadémia új tiszteletbeli tanára

Dr. Marjovszky Tibor 1953-ban született. A középiskola elvégzése után először dolgozott, majd megkezdte tanulmányait a budapesti teológián. Itt szerezte meg diplomáját, lelkészi képesítését, és doktori címét. Budapesten kívül Hollandiában tanult ösztöndíjasként, Utrechtben (1981-82), ahol nemcsak a holland nyelvet tanulta meg magas szinten, hanem szert tett egy sajátos teológiai gondolkodásmódra is.  Teológusként hamar kedves tanára, Dr. Pákozdy László Márton hatása alá került, s amit tőle a tudomány területén kapott, meghatározta későbbi egész pályáját, mint ahogy az is, amit Dr. Tóth Kálmántól tanult, akinek éveken keresztül kollégája is volt.

Dr. Marjovszky Tibor lelkipásztorként került teológiai katedrára és végig lelkipásztor is maradt. Több gyülekezetben szolgált Baranyában. Volt pécsi segédlelkész, de kis falu lelkésze is (Diósviszló), majd hidasi és bajai lelkipásztor. 1993-ban költöztek Üllőre, ahol felesége, Dr. Kun Mária volt a gyülekezet lelkipásztora, s férje, Dr. Marjovszky Tibor saját szavai szerint a helyi papné.

Dr. Marjovszky Tibor aktív teológiai tanári pályája a nyolcvanas években kezdődött és mintegy harminc éven át tartott. Ez idő alatt tanított különböző meghívásoknak eleget téve Budapesten a református teológián, a Baptista Teológiai Akadémián, valamint a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Ezeket messze felülmúlta számára – pataki forgolódása felől nézve nyilván csupán csak időben,  – a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, ahol 1995-től 2015-ig vezette a Bibliai teológiai és vallástörténeti tanszéket.

Dr. Marjovszky Tibor tudományos pályafutása során különös érdeklődéssel fordult az Ószövetség nyelvi és teológiai kérdései, valamint az intertestamentális kor és a posztbiblikus zsidóság irodalma felé, de érdeklődése soha nem korlátozódott pusztán ezekre a területekre, hiszen széles körű olvasottsága előadásaiban és írásaiban minden teológiai diszciplínában megnyilvánul és arra törekedett, hogy az általa átadott teológiai ismeretek a teológia egészét tekintve könnyen integrálható módon jelenhessenek meg. Követte a rendszeres teológiai irodalmat, foglalkoztatták egyháztörténeti kérdések, bár ezen a téren inkább a kuriózumokat igyekezett felmutatni, de ezeknél is fontosabbnak tartotta a biblikum gyakorlati alkalmazását, elsősorban homiletikai megoldások keresésére törekedve. Dr. Marjovszky Tibort tehát sajátos teológiai látásmódját tekintve nem lehet könnyen kategóriákba helyezni, úgyhogy ezt meg sem próbáljuk, hanem inkább hálásak vagyunk különleges, egyedi, tudatosan felvállalt teológiai munkásságáért.

Laudációmat kicsit személyesebb hangnemben fejezem be. Tiszteletbeli tanáraink panteonjában történelmi tény már, hogy helye van Professzor Úrnak, Akadémiánk nagyjai között. Nem egyháztörténészként, hanem a Biblia felől szemlélődve, tehát reálisan, Akadémiánk életének két csúcspontja volt történelmi távlatokban. Az egyik, hogy elmentem egy évre tanulni Hollandiába és így végre nélkülözhetett engem a teológia, a másik pedig, hogy Te, kedves Tibor immáron tíz éve, engem helyettesítettél, megtartottad több órámat, melyek végre jó kezekbe kerültek. A rabbinikus irodalom szerint Jeremiás Siralmainak varázslatos akrosztikonjában a héber ÁBC két betűje (peh-ajin) felcserélődött, mert így hozza az Írás kapcsolatba a kémek történetét Jeruzsálem pusztulásával. A kémek ugyanis szájukat  (peh)  helyezték előtérbe szemükkel (ajin)  szemben, amikor olyasmit mondtak a népnek, amit éppen, hogy nem láttak. Vagyis hamarabb mondták a rosszat, hogy nincs értelme felvonulni az ígéret földje meghódítására, minthogy látták volna a valóságot. Kivárhatták volna, amíg látják a győzelmet. Ugyanez volt a probléma Jeruzsálem pusztulásakor: az ellenség hirdethette győzelmét Isten népe fölött, de amit a szemek később láthattak, az később Övéi győzelmét mutatta, de addig  a szenvedés kohójában formálódott ki Isten igazsága elismerésének aranya népe szívében, s szólalt meg a  siralom, mely YHWH-t sürgette, hogy ősi szövetsége szerint cselekedjen népével a jövendőben.

Nos a két héber betű cseréjéhez hasonlóan kettőnk cseréje az Örökkévaló rendjében üzenetet hordozott már tíz éve, hogy magvetéssé lehessen sokak szívében az az üzenet, amit a Te óráid közvetítettek Patakon a jövendőre nézve Istennek arról a szeretetéről, mely kibontakoztatja a jövendőt. Azt a jövőt, melyet szem nem látott, amit Ő készít az Őt szeretőknek, köztük Neked – kedves Tibor. Nem csupán tiszteletbeli tanáraink között, hanem az Ő országábanott, ahol  az a halandó, aki azt mondja magáról: „Én vagyok az Isten!”, leveszi koronáját azon halandó előtt, aki azt mondja: „Én vagyok az ember!

Enghy Sándor

Forrás:
http://ttre.hu/hirek/keruleti/aranygyurus-teologiai-doktor-cimmel-tuntettek-ki-dr-marjovszky-tibort
http://mek.oszk.hu/00800/00846/html/jokai1.htm
https://www.sefaria.org/Sotah.35a-36a?lang=bi
The Schottenstein Edition Talmud Bavli Tractate Sanhedrin A Project of Mesorah Heritage Foundation Rabbi Hersch Goldwurm General Editor Brooklyn, New York Mesorah Publications, Ltd 2002.104b3
Heater, H. Jr.: Structure and Meaning in Lamentations Bibliotheca sacra, 149 no 595 Jul - Sep 1992, 304-315. 315.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone