Hírek

Robert Edson Bailey az Akadémia új tiszteletbeli tanára

Robert Edson Bailey az Akadémia új tiszteletbeli tanára

Keresztyénként a földkerekség különböző pontjain, különböző országokban és kultúrákban, különböző felekezetekben próbáljuk megélni hitünket. Tudunk erről, de hétköznapjainkban nem feltétlenül van jelen ez a gondolat. Olykor mégis megadatik, hogy kapcsolatba kerülhetünk egymással: például magyar reformátusok és Észak-amerikai presbiteriánusok. Nem általánosságban, hanem ember az emberrel, közösség a közösséggel. Különleges, gazdagító, építő találkozások lehetnek ezek, különösen akkor, ha egy olyan nyitott, áldozatoktól vissza nem riadó, a szolgálat és építés szándékával élő lelkipásztor az egyik fél a találkozásban, mint Robert Edson Bailey.

Áldozatvállalását jól jellemzi az a tény, hogy 90 esztendősen vállalta a hosszú út fáradalmait, hogy ismét, immár több mint huszadik alkalommal eljött közénk, és ha már vállalta ezt, nem csupán ezen az ünnepségen vesz részt, de meglátogatja azokat, akik fontossá váltak számára és az általa képviselt egyház számára itt a Kárpát-medencében. Úgy van itt köztünk, hogy az ünnepnap mellé azonnal munkanapokat is kapcsolt, melyek a fogadó közösségek számára (legyenek azok gyülekezetek vagy intézmények) bizonyosan ünnepnapokká válnak. Munkával, áldozathozatallal járul hozzá ismét, még mindig közösségeink életéhez.

Nem kirívó eset ez Robert Edson Bailey életében. Végigtekintve életrajzán azt látjuk, hogy mindig ott volt jelen, ahol szükség volt rá. Nem a felemelkedés, a földi egzisztencia megerősítése, a földi tekintély növelése határozta meg szolgálatait, hanem a szükség: a közösségek, oktatási intézmények, gyülekezetek szükségletei. Így lehetséges, hogy valaki, aki közel 65 éve végez lelkészi szolgálatot, annak jelentős részét helyettes lelkészi státuszban végzi.

Nézzük át nagyon röviden ezt az életutat, és annak a Tiszáninneni Egyházkerülethez való kapcsolódását.

Robert Edson Bailey 1950 és 1962 között végezte felsőfokú tanulmányait:

 • 1950-ben történész alapdiplomát szerzett a Grove City College-ban,
 • 1953-ban szerzi meg lelkészi oklevelét az Iowa állambeli Dubuque egyetem teológiai karán.
 • Ugyanebben az évben szentelik lelkésszé a pennsylvaniai Pittsburgh egyházkerületben. 1962-ben szerez doktori fokozatot Skóciában, az  Edinburgh-i Egyetemen, újszövetségből.

Megszerzett tudását több egyetemen oszthatta meg diákokkal:

 • 1956 és 1965 között a Dubuque Egyetemen tanít, ahol 1963-ban professzori kinevezést kap.
 • 1965 és 1983 között a Missouri állambeli Park College (ma egyetem) tanára, a filozófiai és vallástudományi tanszék vezetője. Ezzel párhuzamosan két alkalommal is egy-egy tanévre Kansas City metodista teológiai akadémiáján vendégoktatóként segíti az újszövetségi tárgyak oktatását.
 • A következő, és egyben utolsó felsőoktatási állomás 1984-ben a szintén Missouri állambeli Joplin város Missouri Southern State College-a (ma egyeteme), ahol docensként szociológiát oktat.

A lelkészi életpályán inkább az a megszokott, hogy előbb a gyülekezeti szolgálatot vállaljuk, majd ezt követi, mint ennek koronája, a lelkészképzésben történő oktatás. Robert Edson Bailey esetében ez másként történt. Közel három évtizedes tanítás után, látva egyháza közösségeinek szükségét, kizárólag gyülekezeti szolgálatokat vállal:

 • 1983-1984-ben a Missouri állambeli Eldorado Springs presbiteriánus gyülekezetének beiktatott lelkésze. Ezt követően helyettes lelkészként szolgál pásztor nélkül maradt gyülekezetekben:
 • 1991 és 1999 között a Minnesota állam Szent Pál nevű településének Warrandale gyülekezetében;
 • 1999 és 2002 között ugyancsak a Minnesota állambeli Rockford település presbiteriánus gyülekezetében
 • 2002 augusztusában a Missouri állambeli Jefferson City-be költöznek. Innen vállal környékbeli presbiteriánus gyülekezetekben állandó helyettes lelkészi szolgálatokat:
 • 2003-2004-ben a Big Creek-i gyülekezetben
 • 2006 és 2010 között a Palmyra-i gyülekezetben,
 • majd ezt követően egészen tavaly év júniusáig (több, mint hat éven keresztül) Bethel-Salem gyülekezetben.

Jelenleg is a Missouri Union egyházkerület közgyűlésének alkotó tagja, egyházkerülete végrehajtó bizottságának, pénzügyi bizottságának, valamint magyarországi missziói munkacsoportjának tagja.

Először 1995-ben látogat Magyarországra, akkor még Minnesota állam egyik egyházkerületének képviselőjeként. Kezdeményezésére több testvérgyülekezeti kapcsolat jön létre minnesotai gyülekezetek és a dunántúli egyházkerület gyülekezetei között. Amikor 2002-ben a Missouri állambeli Jefferson City-be költöznek, feleségével együtt bekapcsolódnak a Missouri Union egyházkerületnek a tiszáninneni egyházkerülettel az 1980-as években kezdődött kapcsolatába. 2010 és 2016 között az ő kezdeményezésére és szervezésével a két egyházkerület kapcsolata a church-to-church testvérgyülekezeti programmal egészül ki. Ebben lehettem itthoni munkatársa néhány évig. Tavaly elköszönő levelet kaptam tőle, amelyre illetlen módon nem válaszoltam, mert szerettem volna, ha hivatalos úton értesül az egyházkerület által jóváhagyott szenátusi határozatról tiszteletbeli tanári kinevezéséről. Így van itt közöttünk, lehetővé téve, hogy a magunk sajátos módján fejezzük ki hálánkat és megbecsülésünket.

Sajnáljuk, hogy kedves felesége, Annel egészégi állapota miatt nem tudta elkísérni, de innen is szeretettel és imádságos szívvel gondolunk rá.

Összefoglalásként egyetlen képet hadd idézzek fel az akadémia történetéből, az 1930-as évek faluszemináriumi mozgalmából, amikor az intézmény jelentős erőfeszítéseket tett, hogy megértse, megismerje azt a vidéket, azt a falut, amelyben gyülekezeteink többsége létezett, miközben az intézmény a történelem viharaiban is igyekezett talpon maradni, az egyház jövőjéről felelősen gondolkodni. Ebben a korszakban született állítólag az a gondolat, amely a lelkészképzés jelszavává is vált: a legjobbakat a legnehezebb helyre. Ebbe a képbe illeszkedik Robert Edson Bailey életpályája, egyházi szolgálata.

Rácsok Gabriella

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone