Szociális munka alapképzési szak

A nem hitéleti képzés célja olyan szociális munkások képzése, akik felkészültek az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával, az emberi jogokon és a társadalmi igazságosság elvein alapuló, a társadalmi integrációt, a demokratikus viszonyok erősítését szolgáló szakmai szociális munka végzésére. Képesek az ember és a társadalmi környezete közötti harmónia kialakítására és megőrzésére, a feszültségeket hordozó viszonyok, szociális problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Értékalapúság a szükséglet-központúság helyett

A nagy rendszerek tehetetlenségéből fakadóan a szociális munka hangsúlya egyre inkább a szükségletek felé fordult. Szükség van arra, hogy a szükségletek mellett egyre jobban a felelősségekre koncentráljunk, és értékalapú szociális munkát végezzünk. A segítséggel kielégített szükségletek ugyanis sok esetben nem érnek el másodlagos, hosszabb távú, mélyreható célokat, sőt sok esetben inkább újabb szükségleteket generálnak. Tervezett célcsoportunknak különösen is idegen a kötelességek vizsgálata és megjelenítése, melyek elhalványulnak a szükségletekkel szemben. Ennek a kérdéskörnek és értékrendnek a képzésben, annak tartalmában, és struktúrája által biztosított lehetőségeiben is meg kell jelennie.

A rendszer általános megismerése a rendszerszemlélet kialakításával elengedhetetlen feltétele annak, hogy a hallgatókat hozzásegítsük a hatékony segítségnyújtáshoz, a képessé tétel rég ismert fogalma pedig a kommunikáció és a pedagógia új hangsúlyaival kiegészülve kell, hogy a gyakorlathoz közelebb kerüljön. A minimális intervenció a felelősség fogalomkörével párba állítva válhat értékteremtővé, és teheti át a hangsúlyt a passzivitásról és konfliktusos visszavonulástól a célzott aktivitásra. A személyre, csoportra és közösségre szabott értelmezés és tervezés komoly támogatást kaphat, ha az egyén tágabb kontextusát nem csupán átfogó társadalmi folyamatokkal próbáljuk megérteni, de a regionális értelmezés és gondolkodás is megjelenik a felkészülésben. A szociális munka klasszikus közvetítő, kiegyenlítő, védelmező és kontroll funkciója mellett az oktatásban eddig felmutatottnál nagyobb hangsúllyal kell megjelennie a motiváló funkciónak.

Képzési is kimeneti követelmények

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone