Felvételi hirdetmény

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia közössége szeretettel várja mindazokat, akik lelkészi, hitoktatói vagy más egyházi hivatást szeretnének választani.

Intézményünkben:

· korszerű, a reformáció örökségét nyíltan vállaló tudományművelést,

· gyakorlatias, gyülekezet-központú felkészítést,

· valamint hallgatók és oktatók között családias közösséget talál.

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia küldetésének célja, hogy református egyházunk igényei szerint képezzen teológusokat, lelkipásztorokat, egyházi munkatársakat.

Teológia szak (osztatlan MA)

Teológus szakirány (képzési idő: 10 félév)

Ezen a szakirányon a teológia tudományának magas szintű művelésére képes, okleveles teológus szakképesítéssel rendelkező értelmiségi egyháztagok  képzése folyik.

A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTELI ALKALMASSÁGI VIZSGA

A jelentkezéshez az intézmény saját jelentkezési lapját kell használni mind a teológia szakos egységes osztatlan képzésre, mind az alapképzési szakokra jelentkezőknek. Jelentkezési lapot írásban vagy telefonon lehet igényelni az intézmény címén, illetve telefonszámán (3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1; 47/312-947, vagy le lehet tölteni az intézmény honlapjáról.
Jelentkezési határidő valamennyi szakon a felvételi alkalmassági vizsgára: 2018. április 20.

A Jelentkezési lapot és a kért mellékleteket

(a Jelentkezési lapon megtalálható) az intézmény fenti címére kell eljuttatni.
A felvételi időpontja a teológia szakon 2018. április 27, a katekéta-lelkipásztori munkatárs, valamint a református közösségszervező szakon pedig 2018. április 28.

A felvételi eljárás díja 4.000 Ft, melynek befizetéséhez a jelentkezőknek csekket küldünk,  vagy az a  felvételi előtti regisztráció alkalmával fizethető be.

Lelkész szakirány (képzési idő: 12 félév)

A megszerzett teológiai ismeretekre épülve olyan református lelkészeket képez, akik oklevelük birtokában jelentkezhetnek a zsinati  egységes lelkészi  vizsgára, ahol lelkészi oklevelüket megszerezve a református egyház  választható lelkészei lesznek.

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak

(BA) nappali és levelező tagozaton, kihelyezett tagozaton  (képzési idő 6 félév)

A katekéta szakirányon református hitoktatókat, a lelkipásztori munkatárs szakirányon egyházi munkatársakat képezünk. A  katekéta szakképesítésű alapdiplomás  a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen mesterképzésben vallástanár szakon folytathatja tanulmányait.

2011/12-es tanévtől a katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon az Akadémia beregszászi kihelyezett tagozatán is lehet tanulmányokat folytatni, amely a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve kerül megszervezésre a főiskola épületében.

Református közösségszervező szak

(BA) levelező tagozaton  (képzési idő 6 félév)

Ezen az alapszakon olyan egyházi munkatársak képzése folyik, akik egy-egy közösség életét a megszerzett teológiai és kulturális ismereteik, valamint vezetési és szervezési készségeik birtokában képesek irányítani és szervezni. A jelentkezőket elsősorban egyházi, tehát gyülekezeti és intézményi közösségek életének szervezésére készítjük fel, de  képesek lesznek a kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, művelődési házak, média, idegenforgalom, turisztika) és más területeken közösségszervezői feladatok ellátására is. Az alapozó ismereteken túl a következő specializációkat  kínáljuk: egyházi művelődésszervező (az alapszak sajátosságainak megfelelő), roma közösségszervező (missziói szolgálat), himnológia (egyházi közösségek zenei életének szervezése), diakónia (szeretetszolgálat).

(MA)TEOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK  levelező tagozaton (képzési idő: 4 félév)

A képzés célja olyan értelmiségiek képzése, akik a teológia tudományát magas szinten művelik, ezáltal be tudnak kapcsolódni az egyes egyházak, vallási közösségek szellemi vezetésébe. Olyan ökumenikus nyitottsággal készíti fel a hallgatókat további tudományos munkára, amely közvetlenül a speciális egyházi szolgálatokra nem ad képesítést. Alapvetően azt a mérhető igényt igyekszik kielégíteni, melyben a keresztyén művelődéstörténet és etikai gondolkodás teológiai specifikumait helyezi előtérbe.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone